Medezeggenschapsraad

Elke afzonderlijke school van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging kent een MedezeggenschapsRaad (MR).
Medezeggenschap is een waardevol goed voor onze scholen maar het kan ook lastig zijn om het optimaal vorm te geven. Ervaring heeft geleerd dat het van enorm groot belang is om op de momenten dat zaken als knellend ervaren worden met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens vanuit een positieve grondhouding te zoeken naar de juiste invulling. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn daarvoor de juiste plek, maar ook de informele contacten met directie en bestuur kunnen dit overleg ondersteunen.

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs;
• het kiezen van leermethodes;
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
• het schoolplan;
• de besteding van geld en gebouwen;
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
• communicatie en betrokkenheid naar ouders;
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg;
• veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
• Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
• Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom, onder opgave van redenen door een van de partijen,  wordt verzocht.
• Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
• Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
• Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Samenstelling MR Willemsparkschool
Oudergeleding:

Idsert Boersma


Sjoerd Hauptmeijer


Roger ten Hagen


Leerkrachtengeleding:
Marlous Krens-ter Haar


Ellenoor TinselboerRoshni Jhagru


 
De vergaderingen van de MR worden bijgewoond door de directeur  van de Nederlandse Afdeling,
de heer Frans de Jong en de locatieleider van de Willemsparkschool, mevrouw Elly van Bentem.
 
De MR vergadert aan het einde van de dag, minimaal 6 maal per jaar.
 
Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Meer informatie over de GMR vindt u onder de tab 'GMR'.
Het medezeggenschapsstatuut en de –reglementen vindt u op de website van de HSV (http://www.hsvdenhaag.nl/stichting/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=829&fromno=1 ).
 
Voor vragen/opmerkingen gericht aan de leden van de MR:  mr-willemspark@hsvdenhaag.nl