Financiën

Vergelijking ouderbijdragen begroting versus vastgestelde bedragen begroting 2017
In het onderstaande overzicht wordt zichtbaar gemaakt hoe de ouderbijdragen worden besteed. 
In de linkerkolom staat de specificatie op basis van het tekort per leerling in de begroting (zie samenvatting begroting 2017).
In de rechterkolom staat de specificatie op basis van de daadwerkelijke ouderbijdrage.

Opbouw ouderbijdrage op basis van realiteit begroting       Opbouw ouderbijdrage op basis van vastgestelde bedragen


salariskosten                                              €  26,00        salariskosten                                                           €  30,00
leermiddelen                                              €  50,00        leermiddelen                                                           €  40,00
afschrijvingskosten meubilair/leer-                                   afschrijvingskosten meubilair/leermiddelen en
middelen en ICT                                        € 150,00        ICT                                                                        €  70,00
ICT                                                            €   40,00        ICT                                                                        €   20,00                                      
huisvestingskosten (schoonmaak e.d.)      €  150,00       huisvestingskosten (schoonmaak/energie e.d.)     € 150,00   
schoolreizen, excursies e.d.                       €   20,00        schoolreizen, excursies e.d.                                  €   25,00
overige kosten                                            €   29,00       overige kosten                                                       €   15,00 
                                                                 -----------------                                                                           ----------------
                                                                  €  465,00                                                                                    € 350,00     


Samenvatting Begroting 2017
In de onderstaande tabel zijn de inkomsten(baten) en uitgaven (lasten) uit de begroting samengevat in de twee hoofdonderdelen: Personeel en Materieel. Bij de baten zijn uitsluitend in aanmerking genomen de inkomsten uit overheidsubsidies. De geraamde inkomsten uit ouderbijdragen zijn buiten beschouwing gelaten om zichtbaar te maken wat het tekort per leerling is.
In de laatste kolom (tekort per leerling) wordt zichtbaar wat de ouderbijdrage per leerling zou moeten zijn.
 
Willemspark

2017 Baten Lasten Tekort Leerlingen Tekort per leerling
Personeel €  845.750 €  851.300 €  5.550 210 €  26
           
Materieel €  189.600 €  281.675 € 92.075   €  438
           
        Totaal €  465

 
Totale formatie personeel in Uren in FTE      
Formatie 2015/2016 328 12,6      
Formatie 2016/2017 329 12,7      
Gem. salariskosten per FTE  
€ 66.837
 
€ 67.276
     
 
Personeel: Dit zijn de salariskosten van het personeel.
Hierin opgenomen zijn de kosten voor de groepsgrootte voor 28 kinderen, vakdocent Engels, vakdocent gym, interne begeleiding en remedial teaching. Deze kosten worden niet door het rijk vergoed.
Materieel: Dit zijn de kosten voor alle materialen die in en om de school worden gebruikt, zoals methodeboeken, schriften, meubilair e.d.
FTE: FormatieTaakEenheid, m.a.w. een fulltime betrekking.